Telefon +48 607 542 675

  Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

mask

Poradnik inwestora

kaskProces właściwego przygotowania inwestycji do realizacji można podzielić na kolejne odrębne etapy:

Etap I - identyfikacja zakresu inwestycji

- projektowanie dróg, ulic wraz z likwidacją kolizji;
- projekty obiektów inżynierskich np.: mosty, wiadukty, przepusty.
- projektowanie zjazdów indywidualnych;
- projektowanie zjazdów publicznych;
- projektowanie stałej organizacji ruchu;


Etap II - uzyskanie stosownych zezwoleń i decyzji umożliwiających podjęcie prac budowlanych

Potrzebna dokumentacja:

- decyzja o warunkach zabudowy;
- decyzja zarządcy drogi:
- drogi gminne - Urząd Gminy;
- drogi powiatowe - Zarząd Dróg Powiatowych;
- drogi wojewódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich;
- drogi krajowe - GDDiA;
- mapa do celów projektowych;
- projekt budowy.

z danego urzędu:

- pozwolenie;
- projekt organizacji ruchu;
- wykonawstwo;
- zgłoszenie do nadzoru budowlanego.

Etap III - realizacja inwestycji

USTAWA
z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(tekst jednolity)


Etap IV - zakończenie prac, przekazanie do eksploatacji


Prawo budowlane stanowi, że po zakończeniu budowy inwestor powinien, zależnie od nałożonych w pozwoleniu na budowę obowiązków, zgłosić obiekt do użytkowania albo uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Dowiedz się, jakie dokumenty są potrzebne w przypadku zakończenia budowy .
Zakończenie budowy.
Jeżeli na inwestora nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, obowiązany on jest zawiadomić o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania:

 • Państwową Inspekcję Sanitarną,
 • Państwową Inspekcję Pracy,
 • Państwową Straż Pożarną.

Jeżeli ww. organy nie udzielą odpowiedzi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, to przyjmuje się, że nie zgłaszają sprzeciwu i wyrażają zgodę.
Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, inwestor jest obowiązany dołączyć:

 • oryginał dziennika budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy:
  - o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami;
  - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły ewentualnych badań i sprawdzeń (np. użytych materiałów budowlanych),
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
 • potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy,
 • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

W razie zmian w stosunku do projektu lub warunków pozwolenia na budowę - dokonanych w toku wykonywania robót - oświadczenie kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. Inwestor jest obowiązany uzupełnić wymienione wyżej dokumenty, jeżeli w toku ich sprawdzania przez właściwy organ okaże się, że są niekompletne lub nieścisłe.

Oddanie do użytkowania.

Wykonawca, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje inwestorowi dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą oraz niezbędne instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń z tym obiektem związanych. Dokumenty te wraz z opracowaniami projektowymi właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez cały okres istnienia obiektu.
Na tym kończy się rola inwestora, a zaczynają kolejne obowiązki prawne - właściciela i zarządcy obiektu - którym Prawo budowlane poświęca osobny rozdział p.t. "Utrzymanie obiektów budowlanych".